هیات اسکیت خراسان رضـوی

Razavi Khorasan Skating Board

امروز
۲۹ تیر ۱۴۰۳
July 19 ,2024

نتایج مسابقات دستجات آزاد استانی اسکیت آلپاین

تیر ماه ۱۴۰۲ - پسران

مهدیار آرین شاد

شهرستان: سبزوار

مربی: مائده جهانفر

کسب مقام اول

امیر رضا پرنیا

شهرستان: نقاب

مربی: مهدی شعبانی

کسب مقام اول

سیدحسام حسینی

شهرستان: سبزوار

مربی: امیرحسین احمدی

کسب مقام دوم

سیدمهرداد گلرخ

شهرستان: سبزوار

مربی: حسن اکبری

کسب مقام دوم

سروش ایلاتی فیض آبادی

شهرستان: مشهد

مربی: مهدی مرتاض

کسب مقام اول

محمدصدرا قنبری

شهرستان: سبزوار

مربی: علی امیری کیا

کسب مقام دوم

یزدان سوداگر

شهرستان: سبزوار

مربی: مائده جهانفر

کسب مقام سوم

آرین مهر اشراقی

شهرستان: سبزوار

مربی: حسن اکبری

کسب مقام اول

محمدیاسین صلصالی

شهرستان: مشهد

مربی: مهدی مرتاض

کسب مقام دوم

امیرحسین فرجامی فر

شهرستان: سبزوار

مربی: حسن اکبری

کسب مقام سوم

محمد طاها گلرخی

شهرستان: کاشمر

مربی: زهرا زراعتکار

کسب مقام اول

محمد صالح قدس خواه

شهرستان: مشهد

مربی: مهدی مرتاض

کسب مقام دوم

ماهان کاظمی

شهرستان: سبزوار

مربی: امیرحسین احمدی

کسب مقام سوم

محمدطاها مرتاض

شهرستان: مشهد

مربی: مهدی مرتاض

کسب مقام اول

امیرعلی عنابستانی

شهرستان: سبزوار

مربی: احمد برزویی

کسب مقام دوم

پرهام مرتاض

شهرستان: مشهد

مربی: مهدی مرتاض

کسب مقام سوم

4

امیرمحمد طبسی

شهرستان: کاشمر

مربی: زهرا زراعتکار

کسب مقام چهارم

5

امیرحسین لطف آبادی

شهرستان: سبزوار

مربی: امیرحسین احمدی

کسب مقام پنجم

6

امیررضا غلامی

شهرستان: سبزوار

مربی: علی امیری کیا

کسب مقام ششم

ماهان مرتاض

شهرستان: مشهد

مربی: مهدی مرتاض

کسب مقام اول

کیانوش برزویی

شهرستان: سبزوار

مربی: احمد برزویی

کسب مقام دوم

سیدسبحان حسینی

شهرستان: سبزوار

مربی: امیرحسین احمدی

کسب مقام سوم

4

پوریا آرش نیا

شهرستان: مشهد

مربی: مهدی محمدپور روحی

کسب مقام چهارم

عرفان خداشاهی

شهرستان:سبزوار

مربی: مائده جهانفر

کسب مقام اول

محمدصدرا شجاع

شهرستان: سبزوار

مربی: علی امیری کیا

کسب مقام دوم

ایلیا دولت آبادی

شهرستان: سبزوار

مربی: علی امیری کیا

کسب مقام سوم

4

امیرعلی نقابی

شهرستان: نقاب

مربی: مهدی شعبانی

کسب مقام چهارم

5

سبحان همت

شهرستان: سبزوار

مربی: علی امیری کیا

کسب مقام پنجم

6

آرین جلالی فر

شهرستان: سبزوار

مربی: احمد برزویی

کسب مقام ششم

حسام نوده

شهرستان: سبزوار

مربی: احمد برزویی

کسب مقام اول

محمدامین آل عباسیان

شهرستان: مشهد

مربی: مهدی مرتاض

کسب مقام دوم

نام:

شهرستان:

مربی:

کسب مقام سوم

4

محمدیاسین صمدی پور

شهرستان: سبزوار

مربی: علی امیری کیا

کسب مقام چهارم

5

طاها کرمانی

شهرستان: سبزوار

مربی: احمد برزویی

کسب مقام پنجم

6

فرهاد شامی

شهرستان: سبزوار

مربی: علی امیری کیا

کسب مقام ششم

محمدجواد رستمی فر

شهرستان: مشهد

مربی: مهدی مرتاض

کسب مقام اول

محمدصدرا زراعتی

شهرستان: سبزوار

مربی: علی امیری کیا

کسب مقام دوم

کامیار هدایت زاده

شهرستان: سبزوار

مربی: احمد برزویی

کسب مقام سوم

4

محمد زمان باشتنی

شهرستان: سبزوار

مربی: حسن اکبری

کسب مقام چهارم

5

بردیا فلاحی راد

شهرستان: سبزوار

مربی: علی امیری کیا

کسب مقام پنجم

آرمین قربانی

شهرستان: مشهد

مربی: مهدی مرتاض

کسب مقام اول

متین حاجی سلیمی

شهرستان: سبزوار

مربی: مائده جهانفر

کسب مقام دوم

ساسان ممدوحی

شهرستان: مشهد

مربی: مهدی مرتاض

کسب مقام سوم

4

کوروش شفیعی

شهرستان: کاشمر

مربی: آتنا دادگستر

کسب مقام چهارم

5

یاسین فراشیان

شهرستان: سبزوار

مربی: امیرحسین احمدی

کسب مقام پنجم

نتایج مسابقات دستجات آزاد استانی اسکیت آلپاین

تیر ماه ۱۴۰۲ - دختران

نیلسا نقیب زاده

شهرستان: سبزوار

مربی: علی امیری کیا

کسب مقام اول

آتاناز عرفانیان

شهرستان: مشهد

مربی: مهدی مرتاض

کسب مقام دوم

مهان امینی راد

شهرستان: سبزوار

مربی: حسن اکبری

کسب مقام سوم

4

آیلین جنت آبادی

شهرستان: سبزوار

مربی: حسن اکبری

کسب مقام چهارم

مرسانا شرافتی

شهرستان: مشهد

مربی: مهدی مرتاض

کسب مقام اول

بارانا دلیر

شهرستان: مشهد

مربی: مهدی مرتاض

کسب مقام دوم

نورا کرابی

شهرستان: سبزوار

مربی: امیرحسین احمدی

کسب مقام سوم

4

مهرنوش برزویی

شهرستان: سبزوار

مربی: احمد برزویی

کسب مقام چهارم

5

یسنا مرتاض

شهرستان: مشهد

مربی: مهدی مرتاض

کسب مقام پنجم

6

رونیکا اخباری

شهرستان: سبزوار

مربی: علی امیری کیا

کسب مقام ششم

پارمین پرور

شهرستان: مشهد

مربی: مهدی مرتاض

کسب مقام اول

ارغوان صالحی

شهرستان: سبزوار

مربی: مائده جهانفر

کسب مقام دوم

بهاره مهرداد مهر

شهرستان: سبزوار

مربی: مهدی شعبانی

کسب مقام سوم

طناز طائفی

شهرستان: مشهد

مربی: مهدی مرتاض

کسب مقام اول

حانیه طبسی

شهرستان: کاشمر

مربی: زهرا زراعتکار

کسب مقام دوم

ترنم رضوانی حداد

شهرستان: سبزوار

مربی: احمد برزویی

کسب مقام سوم

4

تارا تورانی

شهرستان: سبزوار

مربی: علی امیری کیا

کسب مقام چهارم

5

فاطمه حاجیان فر

شهرستان: سبزوار

مربی: حسن اکبری

کسب مقام پنجم

6

کیانا مقامی والا

شهرستان: سبزوار

مربی: حسن اکبری

کسب مقام ششم

آترینا بیدخوری

شهرستان: سبزوار

مربی: علی امیری کیا

کسب مقام اول

ریحانه کافی

شهرستان: کاشمر

مربی: آتنا دادگستر

کسب مقام دوم

آیدا سلیمان پور

شهرستان: سبزوار

مربی: علی امیری کیا

کسب مقام سوم

4

آیسان سرغانی

شهرستان: جوین

مربی: معصومه خلیل زاده

کسب مقام چهارم

5

شایلین کاظمی

شهرستان: سبزوار

مربی: امیرحسین احمدی

کسب مقام پنجم

6

آیسل سرغانی

شهرستان: جوین

مربی: معصومه خلیل زاده

کسب مقام ششم

النا گلباف

شهرستان: مشهد

مربی: مهدی مرتاض

کسب مقام اول

عسل ناز عابدینی

شهرستان: مشهد

مربی: مهدی مرتاض

کسب مقام دوم

پریا لعل محمدی

شهرستان: مشهد

مربی: مهدی مرتاض

کسب مقام سوم

4

ارغوان باغجری

شهرستان: سبزوار

مربی: علی امیری کیا

کسب مقام چهارم

5

نازنین زهرا باغجری

شهرستان: سبزوار

مربی: علی امیری کیا

کسب مقام پنجم

فاطمه اکبری

شهرستان: مشهد

مربی: مهدی مرتاض

کسب مقام اول

حلما رختیانی

شهرستان: مشهد

مربی: مهدی مرتاض

کسب مقام دوم

یسنا سیدآبادی

شهرستان: مشهد

مربی: مهدی مرتاض

کسب مقام سوم

4

آیناز انصاری

شهرستان: سبزوار

مربی: احمد برزویی

کسب مقام چهارم

5

نازنین زهرا مرادی

شهرستان: کاشمر

مربی: آتنا دادگستر

کسب مقام پنجم

6

آترا زرگانی

شهرستان: سبزوار

مربی: حسن اکبری

کسب مقام ششم

زینب خامی فر

شهرستان: مشهد

مربی: مهدی مرتاض

کسب مقام اول

زینب قارایی کسمایی

شهرستان: مشهد

مربی: مهدی مرتاض

کسب مقام دوم

پرنیا لطفی

شهرستان: سبزوار

مربی: مائده جهانفر

کسب مقام سوم

4

ثمین بزرگ نیا

شهرستان: جوین

مربی: معصومه خلیل زاده

کسب مقام چهارم

مهیا حامی

شهرستان: سبزوار

مربی: مائده جهانفر

کسب مقام اول

النا موسوی

شهرستان: سبزوار

مربی: علی امیری کیا

کسب مقام دوم

ستایش صدقی

شهرستان: سبزوار

مربی: امیرحسین احمدی

کسب مقام سوم

4

پریا دولت آبادی

شهرستان: سبزوار

مربی: احمد برزویی

کسب مقام چهارم

5

پانیسا حاتمی

شهرستان: مشهد

مربی: مهدی مرتاض

کسب مقام پنجم

آیدا رجائی

شهرستان: کاشمر

مربی: آتنا دادگستر

کسب مقام اول

مهسا شم آبادی

شهرستان: سبزوار

مربی: مائده جهانفر

کسب مقام دوم

طراحی سایت

سایت خبری - سایت فروشگاهی - سایت ثبت نام - سایت شخصی - هوش مصنوعی و ...

ایمان رشیدی