هیات اسکیت خراسان رضـوی

Razavi Khorasan Skating Board

امروز
۲۹ تیر ۱۴۰۳
July 19 ,2024

ثبت نام شدگان مسابقات اسکیت دانهیل استان

نامنام خانوادگیتاریخ تولدجنسیتشهرستان
میثمرحمانی1385/08/15آقاتایباد
آوینخانی1390/07/27خانمتایباد
امیرحسیندانائی1391/06/05آقاتایباد
مصطفیممتاز کوشککی1392/01/22آقاتایباد
عمادجباری1393/03/17آقاتایباد
مهیاقاضی زاده ارخودی1393/11/06خانمتایباد
فاطمهظریف رمضانی قالی باف1394/10/10خانمتایباد
عسلممتاز کوشککی1395/10/02خانمتایباد
افروزخسروجردی1374/03/19خانمسبزوار
نرگسجهانگیر مقدم زارع1384/06/07خانمسبزوار
فاطمهاکبری1385/09/19خانمسبزوار
آیداچروی1386/09/21خانمسبزوار
بردیافلاحی راد1388/07/28آقاسبزوار
ستایشصدقی1389/04/20خانمسبزوار
ساراامینی مجد1389/04/31خانمسبزوار
پریادولت ابادی1389/06/15خانمسبزوار
سجادسعادت نژاد1389/07/05آقاسبزوار
مهیاحامی1389/07/27خانمسبزوار
سبحانهمت1389/11/14آقاسبزوار
پرنیالطفی1390/03/26خانمسبزوار
علیصالحی1390/04/01آقاسبزوار
سید سبحانحسینی1391/02/10آقاسبزوار
سیدمحمدمتیناحمدزاده1391/04/07آقاسبزوار
افسونخدادادی1391/07/06خانمسبزوار
امیر علیعنابستانی1391/12/10آقاسبزوار
محمد طاهاشورابی1392/01/18آقاسبزوار
یگانهچشمی1392/06/30خانمسبزوار
ارغوانباغجری1392/07/07خانمسبزوار
محمدسجادجهانفر1392/07/21آقاسبزوار
آینازشرفی1392/08/22خانمسبزوار
ماهانکاظمی1392/11/27آقاسبزوار
شایلینکاظمی1392/11/27خانمسبزوار
امیر علیمحبی فر1393/01/15آقاسبزوار
فاطمهکلاوشی1393/02/14خانمسبزوار
متینتوانمند1393/02/15آقاسبزوار
آترینابیدخوری1393/03/14خانمسبزوار
اهوراسلگی1393/04/08آقاسبزوار
ایلیاتوکلی پور1393/07/23آقاسبزوار
طاهااعیانی مقدم1393/08/05آقاسبزوار
ملینامکاری1393/08/11خانمسبزوار
یسناربیعی1393/09/08خانمسبزوار
مریمشم‌آبادی1393/09/09خانمسبزوار
امیر حسینمسکنی1393/12/16آقاسبزوار
کیاناربیعی1394/01/06خانمسبزوار
تاراتورانی1394/02/14خانمسبزوار
امیرطاهامجاهدی پور1394/03/18آقاسبزوار
یسناچشمی1394/09/16خانمسبزوار
اینازدولت1394/10/28خانمسبزوار
اینازدولت ابادی1394/10/28خانمسبزوار
آترینانوروز زاده1394/12/21خانمسبزوار
یزدانسوداگر1395/04/12آقاسبزوار
ارغوانصالحی1395/04/22خانمسبزوار
حلماحسینقلی پور1395/08/23خانمسبزوار
بهارکیوانلو شهرستانکی1395/11/19خانمسبزوار
مهدیارآرین شاد1396/01/20آقاسبزوار
پارمیسقاسمی1396/05/28خانمسبزوار
انیساکیوانلو شهرستانکی1396/06/06خانمسبزوار
نفسقلعه نوئی1396/08/18خانمسبزوار
بارانکیوانلو شهرستانکی1397/09/18خانمسبزوار
پارساشمس آبادی1396/07/20آقاشهرستان جوین
امیر رضاپرنیا1397/10/25آقاشهرستان سبزوار
محمدزمانسبحانی1391/06/01آقاشهرستان کاشمر
یگانهنورمحمدیان1385/01/12خانمکاشمر
تیناغلامی1385/02/25خانمکاشمر
کوروششفیعی1386/06/13آقاکاشمر
پرستوفغانی1386/09/03خانمکاشمر
ثمینخوشزادمغانی1387/10/21خانمکاشمر
حسینمحمدی1388/07/27آقاکاشمر
احمدرضابرمکی1389/05/09آقاکاشمر
بارانتوفیقی1389/08/17خانمکاشمر
نازنین زهراقانعی1390/02/19خانمکاشمر
یاسمینکاسفی1390/03/30خانمکاشمر
نازنیننجارمغانی1390/04/08خانمکاشمر
محمدطاهاعازم1390/08/11آقاکاشمر
ویداغلامی1391/04/20خانمکاشمر
تیناکوهزاد1391/06/14خانمکاشمر
اوینانوری1391/09/21خانمکاشمر
غزلعظیمی اول1391/12/17خانمکاشمر
آروینخوشزاد مغانی1392/04/17آقاکاشمر
امیرمحمدطبسی مغانی1392/09/23آقاکاشمر
روناکیافر1392/11/14خانمکاشمر
آیدانجار1393/01/16خانمکاشمر
ایلیاوکیلی مقدم1393/02/18آقاکاشمر
ریحانهکافی1393/03/02خانمکاشمر
حدیثعباسی1393/06/20خانمکاشمر
حدیثبهروز1393/06/25خانمکاشمر
رکسانامحمد نژاد1393/08/03خانمکاشمر
محمد مهدیعظیمی اول1393/10/18آقاکاشمر
حانیهطبسی مغانی1393/11/10خانمکاشمر
سیده سمیهعلوی شهری1393/11/13خانمکاشمر
نادیانرمی1393/12/20خانمکاشمر
عمادپیامی1394/01/15آقاکاشمر
کیاناسکندری نصراباد1394/01/20آقاکاشمر
رادیننامور1394/02/06آقاکاشمر
فاطمهجوادی فروتقه1394/04/06خانمکاشمر
زینبیعقوبی1394/05/21خانمکاشمر
یاسمینیوسفی1394/12/23خانمکاشمر
پارساحاجی پور1395/02/01آقاکاشمر
فاطمهابراهیمی1395/02/12خانمکاشمر
سینارمضانی1395/03/16آقاکاشمر
نامنام خانوادگیتاریخ تولدجنسیتشهرستان

طراحی سایت

سایت خبری - سایت فروشگاهی - سایت ثبت نام - سایت شخصی - هوش مصنوعی و ...

ایمان رشیدی